Shenzhen EXC-LED Technology Co., Ltd.
Shenzhen EXC-LED Technology Co., Ltd.

LEDピクセルライト

Excピクセル光シリーズは、様々な建築構造、非常に広い範囲の高性能光ショーに適した最大の柔軟性を運びます超滑らかなクロスフェードと色の流れに建築要素を強調表示します。