Shenzhen EXC-LED Technology Co., Ltd.
Shenzhen EXC-LED Technology Co., Ltd.

ピクセルライト

LEDピクセルライトメーカーとして、Excは、ピクセルの光シリーズは、超滑らかなクロスフェードと色の流れに建築的な要素を強調し、様々な建築構造、非常に広い範囲の高性能光のショーに適した最大限の柔軟性を運ぶ提供しています。